"Cuộc sống mình lơ ngơ chẳng nắm được gì trong tay cả, chỉ mong... by @ni_dory_